Herzlich Willkommen bei Glinicke Automobile Baunatal GmbH & Co. KG
Geöffnet heute: 07:00 - 19:00 Uhr
Geöffnet heute: 07:00 - 19:00
Glinicke Automobile Baunatal GmbH & Co. KGSEATDE/DE40596

Deine Ansprechpartner

Cla­ris­sa
Las­zig
Ser­vice­lei­te­rin
Jörg
Rie­men­schnei­der
Ser­vice­be­ra­ter
Thors­ten
Fied­ler
Ser­vice­be­ra­ter
Sven
Ei­chel
Ser­vive­bra­ter
Hel­ge
Be­cker
Ser­vice­be­ra­ter
Rene
Rie­de
Ser­vice­be­ra­ter
Ute
Klatt
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Ka­ri­na
Dau­bert
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Ar­dia­na
Caka
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Mau­rice
Bas­tet
Ser­vice­as­sis­tent
Be­ti­na
Wei­gan­dt
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Sa­bi­ne
Hö­vel­mann
Ge­währ­leis­tungs­ab­wick­lung
Dag­mar
Grün
Rech­nungs­le­gung
Ro­bert
Bar­to­szek
Ge­währ­leis­tungs-Sach­be­ar­bei­ter

Service, wie du ihn dir wünschst.

Termin vereinbaren